- Lepší život na našej planéte -

Zelený kruh

"Audaces fortuna adiuvat"

O nás

 Občianske Združenie Zelený kruh

Predstavujeme Vám naše občianske združenie Zelený kruh, ktorý spája všetkých ľudí činu s víziou pre lepší zajtrajšok v rámci     ochrany prírodných zdrojov a zachovania biodiverzity na území Slovenskej republiky. Náš tím pozostáva z aktivistov, ktorým  životné prostredie nie je ľahostajné. Uvedomujeme si, že spôsob života a hospodárenie v posledných desaťročiach značne narušil rovnováhu v prírode, preto sme sa rozhodli realizovať projekty, ktoré pomôžu zmierniť súčasný stav, a prispejeme tak  svojou činnosťou v prospech zachovania prírodných zdrojov a zveľaďovania nášho okolia. 


- Lesy -

„Les je spoločenstvo.“

- Rastliny a živočíchy-

„Príroda sa smeje cez kvety.“

- Vtáctvo -

„Vták je sloboda.“

-Osveta a vzdelávanie-

„Iba vzdelaní ľudia sú slobodní.“

MobiriseVoda má na Zemi výnimočné postavenie.

- Voda a vzduch -

„Bez vody niet života."

-Kultúrne a prírodné pamiatky- 

„Odkaz minulosti chránime pre budúce generácie.“ 

Naše ciele a vízie

Cieľom združenia  Zelený kruh je podporovať a realizovať projekty aj iniciatívy zamerané na ochranu prírodných hodnôt, s prioritým zameraním na praktickú ochranu prírody a výskum najcennejších častí prírody; zabezpečovať servis v oblasti starostlivosti o prírodu a životné prostredie a ekovýchovnú činnosť pre školy, občanov, orgány samosprávy, podnikateľské a iné subjekty. Našou víziou je podporovať zachovanie a udržateľné využívanie biologickej diverzity a všetky aktivity, smerujúce k zachovaniu prírodných a kultúrnych hodnôt a k trvalej udržateľnosti života.

I

CHKO Biele Karpaty

Okrem samotného orografického celku Bielych Karpát, ktorý sa delí na desať pod celkov, zahŕňa toto veľkoplošné chránené územie na juhu aj časť Chvojnickej a Myjavskej pahorkatiny. Miestami, smerom do vážskeho údolia, boli do CHKO začlenené aj malé časti Považského Podolia.

ˇVIAC INFO 

II

ŠOP SR

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky (ŠOP SR) je príspevková organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou, ktorá zabezpečuje najmä odbornú činnosť na úseku ochrany prírody a krajiny a na úseku ochrany druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín.

VIAC INFO

III

Natura 2000

Natura 2000 je názov sústavy chránených území členských krajín Európskej únie a hlavným cieľom jej vytvorenia je zachovanie prírodného dedičstva, ktoré je významné nielen pre príslušný členský štát, ale najmä pre EÚ ako celok.

VIAC INFO

IV

Agenda 2030

Agenda 2030 pre udržateľný rozvoj (ďalej len „Agenda 2030“) Organizácie Spojených národov je doposiaľ najkomplexnejším súborom globálnych priorít pre dosiahnutie udržateľného rozvoja. Kľúčovými princípmi Agendy 2030 vytýčenými v dokumente schválenom Valným zhromaždením OSN

VIAC INFO

Chránené územia Slovenska

Podstata existencie chránených území spočíva v tom, aby cenné ekosystémy, prípadne ráz krajiny, zostali zachované a negatívne vplyvy človeka v nich boli obmedzené alebo minimalizované. Tento cieľ sa dá dosiahnuť najmä tak, že na území, ktoré si zaslúži ochranu, bude platiť iný režim ako tam, kde z hľadiska ochrany prírody nič cenné nenájdeme. Chránené územia na Slovensku zaberajú približne 1/4 plochy celej SR. Základný právny predpis, ktorý sa ochrane prírody venuje, je zákon č. 543/2002 Z.z.

    

VIDEO Biele Karpaty J.Cíbik

Kráľovstvo strážené Vršatcom

Naši Partneri

Osadenie lavičiek a čistenie začína o :

Lokalita Trenčianske Teplice

OTÁZKY

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.

Vyplňte prosím formulár.

Kontaktné údaje

 Zelený kruh

Gogolova 8
Trenčianske Teplice
914 51
Slovensko

Kontakt : 

web : www.zelenykruh.sk
mail :  info@zelenykruh.sk
tel, : +421 (0) 915 366 503

© Copyright 2021 Zelený kruh - All Rights Reserved